rozmiar czcionki A A A
czytano 26603 razy

Etapy stosowania prawa

 

Etapy stosowania prawa

1 ustalenie stanu faktycznego

2 ustalenie stanu prawnego łącznie z wykładnią

3 wydanie orzeczenia lub decyzji

 

1 ustalenie stanu faktycznego

W tym etapie stanu prawa przeprowadza się postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie faktów mających istotne znaczenie z pt widzenia rozstrzygnięcia spraw, dowody w oparciu o które ustala się te fakty to nie ma na gruncie przepisów obowiązujących w naszym kraju zamkniętego katalogu dowodów nie ma hierarchizacji dowodów a więc nadrzędności jednych nad innymi. Wszystkie dowody możliwe do przeprowadzenia mają tę samą moc. Rodzaje dowodów (przykładowy katalog dowodów): z dokumentów, z zeznań świadków, z opinii biegłych, dowody rzeczowe, dowód w postaci oględzin miejsca lub rzeczy, z przesłuchania stron. Dowodem może być wszystko to, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Występują dwie teorie dowodowe: legalna i swobodna . Na gruncie procedur obowiązujących w naszym kraju obowiązuje swobodna ocena dowodów charakteryzuje się barkiem zamkniętego katalogu dowodów i hierarchizacji i dodatkowo swobodna ocena dowodów nie oznacza dowolności. Swobodna ocena dowodów oznacza też to, że organ stosujący prawo musi dokonać oceny  zgodnie z zasadami logicznego, racjonalnego rozumowania, zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego oraz po wszechstronnym rozważeniu wszystkich przeprowadzonych dowodów, a czyni to dlatego, że części dowodów da wiarę a części nie i musi wyjaśnić dlaczego tak uczynił.

Legalna teoria dowodów jest przeciwieństwem swobodnej. Mamy tu zamknięty katalog dowodów, hierarchizację dowodów, która narzucają przepisy prawa.

Pojęcie prawdy   -dążenie przez organ stosujący prawo osiągnięcia prawdy materialnej bądź formalnej.

prawda materialna - oznacza, że organ stosujący prawo ma obowiązek do ustalenia faktów zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem , rzeczywistym stanem faktycznym

Prawda materialna występuje na gruncie procedury karnej , procedury administracyjnej

 

prawda formalna to taki obraz faktów na jaki godzą się strony obraz ten organ stosujący prawo przyjmuje i na jego podstawie rozstrzyga sprawę

prawda formalna-występuje w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, strony sporu maja obowiązek wykazywać fakty z których wywodzą dla siebie korzystne skutki prawne.

2 ustalenie stanu prawnego łącznie z wykładnią

Polega na tym, że organ stosujący prawo znajduje normę prawną, która odnosi się do ustalonego stanu faktycznego jest to tzw. kwalifikacja prawna. (Zostaje określony stan faktyczny i należy znaleźć taką normę która będzie zbieżna z tym stanem.) Dokonujemy subsumcji , która polega na zestawieniu stanu faktycznego oraz tej normy która pod ten stan podpada po jej dokonaniu organ stosujący prawo przystępuje do określenia konsekwencji prawnych które norma wiąże  z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

3 wydanie orzeczenia lub decyzji

Ostatni etap to wydanie orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej ten etap następuje po określeniu konsekwencji prawnej wynikającej z subsumcji następuje sformułowanie tych konsekwencji w postaci postanowienia administracyjnego lub orzeczenia sądowego.

Decyzja stosowania prawa posiada określoną, wymaganą  przez przepisy budowę

1.       Oznaczenie organów, który wydaje decyzje stosowania prawa

2.       Oznaczenie adresata decyzji

3.       Wskazanie podstawy prawnej decyzji w zależności od rodzaju decyzji stosowania prawa

4.       Osnowa decyzji stosowania prawa treść rozstrzygnięcia

5.       Opis stanu faktycznego ze wskazaniem dowodów, które pozwoliły na ustalenie takiego a nie innego stanu faktycznego i ze wskazaniem dlaczego nie dano wiary innym dowodom - uzasadnienie decyzji stosowania prawa.

 

 

 

 

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © projektowanie stron internetowych dla firm Soluma | | Wortale tematyczne | mapa witryny | login