rozmiar czcionki A A A
czytano 8525 razy

Hierarchiczność akt

 

HIERARCHICZNOŚĆ AKT

Konstytucja

Ustawy

Umowy międzynarodowe

Rozporządzenia

Akty prawa miejscowego

Pierwsze cztery obowiązują na terenie całego państwa, akty prawa miejscowego dotyczą określonego terytorium państwa

Konstytucja odgrywa najważniejsza rolę jest to umowa zasadnicza. W konstytucji znajdziemy podstawowe prawa  i obowiązki nakładane na podmioty prawne i obywateli , określa podstawy ustroju politycznego, zasady w sferze gospodarki , konstytucja reguluje zasadnicze kompetencje głównych organów państwa

Ustawy ustanawiają prawa i obowiązki podmiotów prawa w granicach zasad wynikających z konstytucji. Uchwalenie ustawy to tryb bardziej sformalizowany: inicjatywa ustawodawcza (grupa 15 posłów, senat, rada ministrów, prezydent, grupa obywateli (co najmniej 100 tysięcy)). Zasadniczo uchwalanie ustaw odbywa się  w trzech czytaniach.

1-posiedzenie właściwej komisji sejmowej  (zgłaszane poprawki, zmiany), kończy się przedstawieniem sprawozdania z tych prac i odrzuceniem projektu bądź rozpoznawanie z poprawkami lub bez poprawek.

2- drugie plenarne posiedzeniu sejmu-zaczyna się od przedstawienia projektu, posłowie mogą zgłaszać uzupełnienia i  poprawki. Z poprawkami projekt wraca do komisji i czyta się ponownie

3-posiedzenie rozpoczyna się sprawozdaniem komisji, dyskusją i głosowaniem Quorum (to minimalna niezbędna liczba posłów dla ważności głosowania) oraz większość głosów niezbędna do uchwalenia ustawy.

ZWYKŁA WIĘKSZOŚĆ  za uchwaleniem ustawy jest więcej niż przeciwko

BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ za jest co najmniej połowa głosów +1

KWALIFIKOWANA WIĘKSZOŚĆ za opowiedziała się większa liczba posłów niż w większości  bezwzględnej ściśle określona w przepisach.

Uchwalony projekt trafia do senatu, który może projekt przyjąć w całości lub odrzucić lub też wprowadzić władne poprawki. Poprawiony wraca do sejmu (sejm głosuje wymagana jest bezwzględna liczba głosów). Prezydent ma prawo podpisać, zawetować, lub skierować do trybunału konstytucyjnego ustawę . Trybunał zatwierdza zgodność ustawy z konstytucją i wówczas prezydent musi ja podpisać.

UMOWY MIEDZYNARODOWE- po ogłoszeniu w dzienniku ustaw  stanowią cześć porządku prawnego obowiązującego w danym kraju i od tego momentu może być stosowana przez organy stosujące prawo (org. Administracji  Publicznej). Jeżeli umowa międzynarodowa jest ratyfikowana za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie to jej przepisy mają pierwszeństwo w sytuacji jeżeli przepisy ustaw stanowią inaczej .

Ratyfikacji dokonuje prezydent polska przyjmuje określone zobowiązania może nakładać obowiązki na podmioty prawa, które są w ten sam sposób uregulowane dla wszystkich państw podpisujących tą umowę (umowa o przystąpieniu do wspólnoty europejskiej).

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy , mogą być wydawane tylko i wyłącznie wówczas, gdy  w ustawie znajduje się tzw. delegacja ustawowa dla wydania rozporządzenia. W delegacji będzie mowa jaki organ może wydać rozporządzenie i jakich spraw może dotyczyć , uszczegóławia i doprecyzowuje to co jest zawarte w ustawie. Rozporządzenia mogą wydawać  organy prezydenta, ministrów

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO-obowiązują na określonym terenie, wydawane przez organy samorządu terytorialnego : uchwały rady gmin(od posiadania psa), terenowe organy administracji rządowej (np. wojewoda, powiatowy inspektor sanitarny, terenowe organy administracji rządowej

Wydawane w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi  bądź w sytuacjach zwyczajnych i mają charakter porządkowy

 

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © projektowanie stron internetowych dla firm Soluma | | Wortale tematyczne | mapa witryny | login