rozmiar czcionki A A A
czytano 26511 razy

System rządów w państwie

System rządów w państwie zależy  od stosunków, relacji, wzajemnych kompetencji pomiędzy organami państwa, tworzącymi władzę ustawodawczą i wykonawczą .
W zależności od tego jakie w danym państwie występują organy i jakie są ich kompetencje system rządów może być : parlamentarno-gabinetowy, prezydenci, parlamentarno-komitetowy.

parlamentarno-gabinetowy- u podstawy tego systemu leży dążenie do zrównoważenia wzajemnych kompetencji pomiędzy parlamentem, rządem , prezydentem (równowaga władzy).
Parlament powoływany jest w wyborach powszechnych , prezydent nie jest szefem rządu, kompetencje  głowy państwa są skromne ograniczają się do reprezentowania państwa w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych, a  jego legitymacja jest bardzo mocna, nie odpowiada politycznie ani przed parlamentem ani przed rządem. Parlament nie może odwołać prezydenta. Władze wykonawczą tworzy rząd i określana jest ona jako gabinet (w niektórych rozwiązaniach władzę wykonawczą sprawuje prezydent.
Rząd odpowiada politycznie przed parlamentem, parlament może postawić wobec  rządu wotum nieufności, czyli odwołać rząd. Rząd posiada prawo inicjatywy gospodarczej w praktyce zdecydowana większość projektów, ustaw pochodzi od rządu, ale w systemie tym inicjatywa ustawodawcza leży w rękach prezydenta i parlamentu.

 

SYSTEM PREZDENCKI

System prezydencki jest klasycznym przykładem rządu.

Prezydent i parlament- wybierani są w drodze powszechnych wyborów. Prezydent pełni rolę głowy państwa i szefa rządu oraz zwierzchnika sił zbrojnych. Władza ma charakter monistyczny bowiem skupiona jest w ręku jednoosobowego  organu w postaci prezydenta. W systemie tym nie występuje klasyczny rząd bo rząd to prezydent. W jego ręku skupia się całość władzy wykonawczej. Ministrów powołuje prezydent. Prezydent jest niezależny politycznie od parlamentu. Prezydent odpowiada przed parlamentem za naruszenie ustaw. Prawo inicjatywy prawodawczej nie przysługuje prezydentowi lecz parlamentowi.

W systemie prezydencki partią rządzącą nie jest partia która wygrywa wybory parlamentarne, ale partia z której pochodzi prezydent. W systemie tym istotną rolę odgrywa sąd najwyższy jest federalnym sądem konstytucyjnym zajmuje się rozstrzyganiem  o zgodności ustaw z konstytucją. System prezydencki sprawdza się szczególnie w tych państwach gdzie występuje stabilna sytuacja gospodarcza.

 

SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI

Prezydent jest wybieralny, jest szefem rządu, nie odpowiada politycznie przed  parlamentem . Prezydent jest szefem władzy wykonawczej tą funkcje sprawuje za pośrednictwem premiera, który podlega prezydentowi. Ministrowie są powoływani przez premiera za zgodą prezydenta, prezydent uczestniczy w pracy rządu, może ją kontrolować .

 

SYSTEM PARLAMENTARNO KOMITETOWY

U podstaw tego systemu leży zasada jednolitości władzy państwowej. W państwie występuje jeden organ najwyższy, organ który dominuje nad innymi i w nim skupia się władza tym organem jest parlament. Parlament wybierany jest w wyborach powszechnych, podporządkowane są jemu inne organy państwa. Rząd powoływany jest przez parlament. Rząd jako całość odpowiada politycznie przed parlamentem .

Rząd jest traktowany jako komitet wykonawczy parlamentu . Istotną cechą tego systemu jest to, że nie występuje konkurencyjność  partii (partie współdziałają ze sobą )- tego rodzaju system był spotykany w państwach socjalistycznych.

W Polsce mamy mieszany system nasz system zbliżony jest do parlamentarno gabinetowego ale z jednoczesnym wzmocnieniem władzy prezydenta. Prezydent posiada rozległe kompetencje które są równoległe do kompetencji rządu.

 Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login