rozmiar czcionki A A A
czytano 27755 razy

Reżimy polityczne

Reżim polityczny to sposób sprawowania władzy, to inaczej metody którymi posługiwał się władca w stosunku do ludności znajdującej się na terenie państwa. W zależności od tego, kto jest uważany za suwerena w danym państwie możemy mówić o państwach –reżimie czy ustroju demokratycznym, lub autokratycznym.

Demokratyczny- wywodzi się od ludzi, suwerenem jest naród
Autokratyczny- suwerenem nie jest lud od niego nie wywodzi się władza

CECHY SYSTEMÓW:

Reżim demokratyczny   ustrój państwa obywatelskiego w którym władza zwierzchnia należy do narodu, naród jest suwerenem. Demokracja z greckiego DEMOS –lud   KRATOS -władza.
Wszystkie organy państwa wywodzą się z woli narodu w tym znaczeniu, że to naród je powołuje, ma instrumenty, którymi sprawuje nad nim kontrolę, naród może odwołać te organy.
W takim państwie naród ma znaczny wpływ na jego funkcjonowanie, wyznacza kierunki i cele do których dążą organy państwa. Wpływ obywateli na organy państwa odbywa się poprzez określone procedury- głównie możliwość nieskrępowanego udziału w wyborach powszechnych.
W reżimie demokratycznym funkcjonują partie polityczne muszą być co najmniej dwie, charakteryzuje się także tym, że dąży do uzyskania porozumienia politycznego. W tym systemie zakłada, że władca państwa nie może narzucać swej woli bez uwzględnienia woli obywateli.
Szczególna odmianą państwa demokratycznego jest państwo o ustroju LIBERALNYM-państwo ingeruje w ograniczoną sferę , zakres spraw, nie szuka dla siebie sfery, oddaje obywatelom pole do działania.

CECHY PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO:
-suwerenem jest naród
-naród reprezentowany jest przez parlament (parlament powoływany jest przez wolne wybory)
-państwo prawa (rządy prawa), władza państwowa podejmując decyzję musi kierować się literą 
  prawa.
-zasada równości obywateli wobec prawa
-zasada konstytucyjnie ujętych praw jednostki (obywatela), prawo do wolności osobistej, słowa, 
  tworzenia partii politycznych,  stowarzyszeń, zgromadzeń
-zasada decentralizacji władzy państwowej a jej przejawem jest udział władzy samorządowej  
  sprawowaniu władzy.
-wybory, system co najmniej  dwu partyjny- aby można było uznać , że mają przebieg demokratyczny to:   -zgłaszanie kandydatów jest nieskrępowane, kandydaci i partie polityczne ich wspierające mogą propagować swój program, swoje idee,  -organizacja wyborów powierzona jest samym wyborcą, ściślej organom wyborczym niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, -nie ma przeszkód w objęciu mandatu uzyskanego zgodnie z zasadami.

REŻIM AUTOKRATYCZNY
Autokratek z greckiego znaczy samo-władny, władza rządzi sama
W systemie tym organy państwa sprawują władzę, bądź z woli jednego człowieka, bądź z woli ograniczonej grupy  osób. Nie wywodzi się z woli narodu, naród nie ma nic do powiedzenia. Władza państwa jest nadrzędna, wymaga od obywatela podległości, podporządkowania się decyzji władz.
Władca jest właścicielem państwa, poddanych, w monarchii absolutnej władca, król, cesarz  był suwerenem – był źródłem prawa  od niego pochodziły decyzje państwowe.

CECHY REŻIMU AUTOKRATYCZNEGO
- w ogóle nie istnieje bądź istnieje wąski zakres praw i wolności obywateli
-władza państwowa należy do 1-osoby bądź wąskiej grupy osób i nie podlega kontroli obywateli
  nie istnieją, bądź istnieją w wąskim zakresie wolne wybory
-przymus państwowy nie jest ograniczony przez przepisy prawa tylko jest ograniczony w sposób  
  enigmatyczny- w namiastce
Odmianą reżimu autokratycznego jest reżim TOTALITARNY –totalis z greckiego całkowity
W reżimie tym władza zmierza do pewnej do  pełnej,  całkowitej kontroli nad obywatelami, wszelkimi sferami życia obywateli. Celem władzy jest nie tylko kontrola stosunków miedzy obywatelami ale i kontrola ich poglądów. Władza nie chce dopuścić aby obywatel miał inne poglądy jak władza.

Obywatele, którzy maja inne poglądy jak władza i je manifestują nie są tolerowani przez władzę i jest wobec nich stosowany przymus.
Indoktrynacja- czyli wpajanie obywatelom oficjalnej ideologii reprezentowanej przez władzę . Funkcjonuje system jednopartyjny (druga możliwa partia wspiera władzę państwową tworząc pozory demokracji), władza wie lepiej jak ma wyglądać gospodarka, dużą rolę odgrywają policja i wojsko.
W tym reżimie władzę sprawuje bądź jedna osoba, bądź grupa osób.

CECHY REŻIMU TOTALITARNEGO
-zniesienie autonomii jednostki
-suwerenem nie jest naród
-istnienie systemu jednopartyjnego, partia wodzowska wywodząca się od jednej osoby , ta partia pełni funkcje głównego ośrodka władzy, to w partii zapadają różne decyzje,
-jest zniesiony i nie funkcjonuje wszelki pluralizm instytucjonalny
-obywatele nie maja prawa wyboru zwłaszcza jeżeli chodzi o poglądy polityczne
-nadzór, bądź totalne upaństwowienie gospodarki


Formy udziału obywateli w sprawowaniu władzy państwa
Naród jako suweren może sprawować władzę bezpośrednią bądź pośrednią  z tego punktu widzenia można mówić o demokracji bezpośredniej i pośredniej
DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA zachodzi wówczas, gdy wszyscy obywatele mają prawo brać udział w sprawach władzy państwowej bądź przez podejmowanie decyzji bądź przez wykonywanie.
Współcześnie  demokracja bezpośrednia jest praktykowana w formie referendum lub plebiscytu.
REFERENDUM to powszechne głosowanie obywateli, którzy bez pośrednictwa swoich przedstawicieli w parlamencie rozstrzygają o pewnych sprawach (referendum stanowiące-rozstrzygające, referendum opiniodawcze –wyrażające opinię o pewnych sprawach.
PLEBISCYT- to powszechne głosowanie mieszkańców danego terytorium w sprawach przynależności tego terytorium do danego państwa.
DEMOKRACJA POŚREDNIA- na co dzień nie jest możliwe sprawowanie władzy bezpośredniej przez naród. Polega na tym, że naród sprawuje władzę za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Reguły w tym zakresie wynikają z przepisów prawa. Wyborcy muszą mieć charakter równy, każdy głos jest równy, ma tę samą moc. Wybory powinny mieć charakter bezpośredni-obywatel oddaje głos wprost nie ma elementu pośredniego. Powszechne prawo wyborcze oznacza jednakową dla każdego obywatela możliwość  uczestniczenia w wyborach (czynne prawo wyborcze –udział w wyborach, bierne prawo wyborcze- możliwość bycia wybranym)Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login