rozmiar czcionki A A A
czytano 15791 razy

Teoria powstania państwa

PAŃSTWO- jest to organizacja polityczna posiadająca suwerenną władzę, organizacja globalna , terytorialna do której przynależność ma charakter sformalizowany oraz organizacja która działa przy pomocy (za pośrednictwem) aparatu państwowego.  Państwo to władza, ludność  i terytoria.
Państwo to instytucja chroni porządek, chce go utrzymać. Państwo stoi na straży określonego systemu społeczno-gospodarczego a w tym politycznego. Państwo to ludzie, którzy to państwo kreują. Państwo spełnia funkcje społeczną . Żadna inna organizacja, która działa, funkcjonuje w ramach danego państwa nie jest w stanie państwa zastąpić w spełnianiu owych funkcji. Państwo ustanawia porządek prawny a następnie zapewnia jego  realizację . Państwo zapewnia opiekę społeczną, zdrowotną.Koncepcja teistyczna- oznacza, że władza państwa pochodzi od sił nadprzyrodzonych, od bóstw od Boga.
Koncepcja przeciwstawna –koncepcja umowy społecznej-chodzi tu o pewien kontrakt umowę pomiędzy obywatelami czy różnymi  grupami społecznymi w danym państwie.
Koncepcja podboju i przemocy- ta koncepcja mówi nam ,że Państwo jest rezultatem, owocem podboju jednej społeczności do innej społeczności. Silniejszy wygrywa i zakłada państwo z siły i przemocy wyrasta państwo.
CECHY PAŃSTWA
Organizacja polityczna cechą wszystkich organizacji politycznych jest zdobycie i utrzymanie władzy. Państwo sprawuje kontrolę nad społeczeństwem. Ustanawia przepisy, które nakazują i zakazują. Organizacjami politycznymi są  partie polityczne, które kreują rzeczywistość (chcą zdobyć i utrzymać władzę ).
Organizacja przymusowa w tym znaczeniu, że członkostwo w państwie jest przymusowe  chociażby poprzez sam fakt statusu obywatela. Nie obywatele danego państwa muszą przestrzegać reguł prawnych danego państwa. Jedynie państwo może stosować wobec obywateli i nie obywateli przymus  prawny. W określonych okolicznościach państwo może pozbawić wolności , może nałożyć na daną osobę karę grzywny. Państwo jest monopolistą w tym zakresie, że żaden inny podmiot prawa nie może stosować przymusu wobec obywateli i nie obywateli.
Suwerenność państwa- wynika z założenia, że państwo jest organizacja samodzielną i niezależną jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji zwłaszcza od innych organizacji lub innych państw.
Suwerenność może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny.
SUWERENNOŚĆ WEWNĘTRZNA oznacza, że władza państwowa jest władzą najwyższą , samodzielnie decyduje o swoim działaniu, a inne podmioty funkcjonujące w państwie działają na warunkach i za zgodą władzy państwowej. Władza państwowa  może być różnie określana: parlament, prezydent, rząd w zależności od modelu w państwie. Władza państwowa kreuje rzeczywistość.
SUWERENNOŚĆ ZEWNĘTRZNA oznacza, że państwo jest organizacją niezależną od innych państw i organizacji narodowych, a ewentualne ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z przyjętych przez państwo zobowiązań (umowy międzynarodowe). Państwo dobrowolnie godzi się na zawieranie traktatów bo chcą z innymi państwami współpracować.
Organizacja terytorialna- państwo włada, funkcjonuje na danym terytorium. Na tym terytorium państwo może wykonywać swoją suwerenną władzę. Władza państwa rozciąga się na statki powietrzne, statki morskie przy uwzględnieniu prawa morskiego czy lotniczego. Przy uwzględnieniu, że terytorium  danego kraju w innych państwach to placówki ambasady i konsulaty.
Państwo jest organizacją globalną obejmuje ludność danego kraju. Ludność jest to ogół  tych wszystkich osób, które znajdują się na terenie danego kraju i podlega w związku z tym zwierzchnictwu państwa. Status prawny ludności, która przebywa na terenie danego są to: obywatele i nie obywatele.
Obywatelstwo -to stosunek prawny łączący daną osobę (fizyczną) z państwem. Z tego stosunku prawnego wynika, że obywatel posiada w stosunku do państwa określone prawa i  obowiązki. Państwo również posiada obowiązki i prawa względem obywatela. Ten stosunek prawny bez względu na to czy obywatel pozostaje w państwie.
Nabycie obywatelstwa następuje na skutek urodzenia bądź w sposób pochodny.
Skutek urodzenia  -system prawa ziemi,- system prawa krwi
Prawo ziemi – dziecko nabywa obywatelstwo tego państwa na terytorium którego przyszło na świat  niezależnie od obywatelstwa rodziców. (Stany Zjednoczone, Australia)
Prawo krwi- dziecko nabywa obywatelstwo swoich rodziców bez względu na to w jakim miejscu na świecie się urodziło.
Pochodne nabycie obywatelstwa- to nadanie obywatelstwa osobie fizycznej przez dane państwo (organ władzy państwowej).
Nie obywatele- osoby, które nie posiadają jakiegokolwiek obywatelstwa tzw. bezpaństwowcy, uciekinierzy polityczni , których państwo pozbawia obywatelstwa.
Cudzoziemcy- to osoby fizyczne posiadające obywatelstwo danego państwa, a przebywają na terenie innego państwa. Muszą przestrzegać reguł państwa na terenie którego przebywają.
Wśród cudzoziemców wyróżniamy grupę uprzywilejowaną są to przedstawiciele dyplomatyczni.
Wg reguł międzynarodowych wobec przedstawicieli dyplomatycznych państwo nie może stosować przymusu, gdyż posiadają immunitet  jurysdykcyjny i immunitet nietykalności.
( za popełnione przestępstwo taka osoba odpowie w swoim państwie)
Aparat państwowy-osoby fizyczne, które skupiają się w określony aparacie państwowym. Tworzą go organy państwa i obsługujące to organy urzędy. Jest to wyodrębniona struktura organizacji państwowej, która ma swoje funkcje, zadania, cele. Organem państwowym jest osoba lub grupa osób, która działała w imieniu państwa. Struktura kompetencji, wzajemna zależność organów, sposób powoływania określane są przez poszczególne państwa w odpowiednich aktach prawnych. Państwo ustala jakie są organy państwowe.
Urząd jest to struktura pomocnicza organu państwowego w ramach której określona grupa ludzi wykonuje czynności natury pomocniczej, wspomagającej wobec organów państwowych.
Organy państwowe możemy klasyfikować:
wg kryterium osób tworzących organ- jednoosobowe (tworzone przez 1 –osobę prezydent, premier, minister), -kolegialne (wieloosobowe składają się z liczby osób tworzących ten organ).
Na tle tego podziału wyłania się kwestia podejmowania decyzji:
Organy kolegialne podejmują własne decyzje w drodze głosowania (ważność głosowania) KWORUM –to minimalna liczba osób organu kolegialnego  wymagana przez przepisy  prawa dla ważności podejmowanych decyzji,   -WIĘKSZOŚĆ liczba głosów ZA jest większa od liczby głosów przeciw danej decyzji, - WIĘKSZOŚĆ BEZWZGLĘDNA ma miejsce, gdy liczba głosów ZA wynosi 50%+ co najmniej 1 głos, -WIĘKSZOŚĆ KWALIFIKOWANA dla ważności decyzji potrzebna jest większa niż bezwzględna liczba głosów   2/3,   3/4   ważnych oddanych głosów .   
Kryterium kompetencji terytorialnej występować mogą organy centralne lub terenowe. Centralne swym zasięgiem działania obejmują cały kraj (premier, rada ministrów, parlament, ministrowie), terenowe swym zasięgiem obejmują obszar państwa ( wojewoda, kurator oświaty).
Tryb powoływania organów: organy z wyboru oraz z powołania
Z wyboru są wyłaniane w ramach wyborów powszechnych przez obywateli danego państwa.
Nominacji-  wyłaniane w trybie decyzyjnym jeden organ powołuje drugi organ.
(prezydent na wniosek premiera powołuje ministrów)
Rodzaj kompetencji organów organy prawodawcze, wykonawcze i sądownicze mieszczą się w ramach trójpodziału  władzy wykonawczej, prawodawczej, sądowniczej.
Organy prawodawcze LEGISLATYWA  zadaniem tych organów jest tworzenie przepisów prawa.
Organy wykonawcze- EGZEKUTYWA rolą tych organów jest organizowanie i realizacja zadań państwa we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, te organy mają za zadanie wykonywanie decyzji władzy prawodawczej, decyzji ujętych w ustawie.
Organy sądownicze są niezależne od organów prawodawczych i wykonawczych ich rola sprowadza się do rozstrzygania sporów prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozstrzyganie sporów można nazwać sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Są niezależne od 2 poprzednich organów  w tym znaczeniu, że żadna z nich nie może narzucić danemu sądowi sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.
Organy kontrolne badają,  oceniają legalność działania określonych organów państwa z różnych pt. widzenia : zasad gospodarności, prawidłowej  ekonomi, z pt. widzenia przepisów prawa.(NIK)Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login