rozmiar czcionki A A A
czytano 18906 razy

ekonomia podstawowe pojęcia

Ekonomia jest nauką zajmującą się badaniem zachowania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany czy konsumpcji.
Ekonomia jest nauką badającą  w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje się o tym co i dla kogo wytwarzać.
Istota ekonomii : ograniczone zasoby, nieograniczone potrzeby
RZADKOŚĆ: luka między ogólną sumą dóbr i usług, których ludzie potrzebują dla zaspokojenia różnych potrzeb a możliwością wytwarzania.
ALOKACJA: rozkład (rozdysponowanie) środków między konkurencją .
PRODUKCJA: działalność ludzka polegająca na wytwarzaniu różnych środków niezbędnych do zaspokajania  potrzeb ludzkich. Otrzymane na skutek takiej działalności dobra to produkty.


Ekonomia stawia sobie za cel sformułowanie teorii racjonalnego gospodarowania rzadkimi, ograniczonymi środkami mającymi alternatywne zastosowanie.
Maksymalizacja efektu  E z danego nakładu środków N-  zasada wydajności.
Minimalizacja nakładów W do osiągnięcia żądanego efektu E- zasada oszczędności.
Rachunek ekonomiczny- porównanie uzyskanych  z danej działalności gospodarczej efektów (np. dochodów) z ponoszonymi w związku z ta działalnością nakładami (np. wydatkami) w celu wybrania możliwe najlepszych czyli najbardziej efektywnych ekonomicznie wariantów decyzji.
PODSTAWOWE WARUNKI RACHUNKU EKONOMICZNEGO:
Efekty  i nakłady muszą myć mierzalne
Efekty i nakłady muszą być wyrażone w takich samych jednostkach miary.
Możliwie jednoznaczne kryterium wyboru.

KATEGORIE EKONOMICZNE
Pewne abstrakcyjne pojęcia wyrażające ogólne własności różnych elementów i aspektów procesu gospodarowania (np. pracę, produkcję, wymianę ) rynek pieniędzy, towar, cena, płaca, dochód, popyt, podaż, kapitał, procent, zysk.

Wykryte i opisane ogólne prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi są to stałe powtarzające się związki (zależności ) miedzy elementami procesu gospodarowania.
Prawa ekonomiczne mają charakter prawidłowości  typu statycznego (stochastycznego) np. fizyka deterministyczna . Nie ujawniają się w każdym przypadku lecz przy masowym powtarzaniu zjawisk lub działań tzw. prawa wielkich liczb. Dlatego powinny być obwarowane np. na ogół, zazwyczaj, w większości przypadków.
Prawa ekonomiczne działają obiektywnie  są realną cechą procesu gospodarowania są niezależne od świadomości.
Powiązane w zwarte i logiczne systemy prawa ekonomiczne objaśniają i interpretują rzeczywistość.
Dostarczają wskazówek dla polityki gospodarczej. Im lepsza teoria tym cenniejsze wskazówki.
Model  (inaczej teoria) zawiera szereg założeń upraszczających, dotyczących sposobu zachowania się ludzi. Stanowi więc świadome uproszczenie rzeczywistości (Begg, Fisher)
CETERIS PARIBUS- inne rzeczy równe lub inne rzeczy niezmienne.
MIKROEKONOMIA- spojrzenie na gospodarkę przez pryzmat przedsiębiorców i konsumentów z punktu widzenia maksymalnej ich korzyści.
Przedmiot : koszt produkcji, ceny, produkcyjność czynników produkcji i ich wynagrodzeń w postaci  płac, zysków, procentów, rent w warunkach równowagi cząstkowej i ogólnej.
MAKROEKONOMIA- spojrzenie globalne i analiza w oparciu o wielkie agregaty.
Przedmiot: współzależność między agregatami, dochód narodowy , wydatki na konsumpcję , wydatki na inwestycje, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans narodowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądze i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, zatrudnienie i bezrobocie itp.

Ekonomia  pozytywna zajmuję się obiektywnym, naukowym określaniem zasad funkcjonowania gospodarki.
Ekonomia normatywna dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących.
Koszt alternatywny to koszt zaniechanych możliwości. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu aby zwiększyć produkcję innych dóbr lub innych wartości.
(rzadko alternatywa albo jedno albo drugie, częściej czego więcej , czego mniej)
Uogólnienie tego problemu to krzywa możliwości produkcyjnych lub krzywa transformacji produktu.Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login