rozmiar czcionki A A A
czytano 11644 razy

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzenie nieruchomościami jest to działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości, polegająca na zawodowym (odpłatnym), na zlecenie:

  • prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,
  • planowaniu krótko- i długo-okresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
  • doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.Źródła prawne

Zawody związane z obsługą nieruchomości:

    * Zarządcy nieruchomości,
    * Pośrednika w obrocie nieruchomościami,
    * Rzeczoznawcy majątkowego,

wywodzą się z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie. Są to zawody regulowane. Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku zarządcy nieruchomości jest to odpowiednia licencja.
Definicja ustawowa [edytuj]

Według ustawy zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości [edytuj]

Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzeniem nieruchomościami należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m.in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę i zdać egzamin. Obecnie zniesiono egzaminy. Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.
Formy prowadzenia działalności [edytuj]

Zarządzanie nieruchomościami można prowadzić:

    * jako samodzielny przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w określonej formie,
    * jako pracownik najemny.

Każda firma prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami musi zapewnić wykonywanie czynności zarządzania przez osobę posiadającą odpowiednią licencję. Część czynności mogą wykonywać inne osoby lecz to osoba z licencją prowadzi nadzór nad tymi czynnościami i ponosi odpowiedzialność zawodową.
Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie [edytuj]

Administrowanie jest to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością jest więc znacznie szerszym zakresem działalności, choć najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie.

Administrowanie obejmuje takie czynności jak:


    * bieżące kontrole i przeglądy techniczne,
    * naprawy i konserwacja bieżąca,
    * sprzątanie,
    * wywóz odpadów bytowych,
    * itp.

Standardy zawodowe

Prowadząc działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jednym z obowiązków wynikających z ustawy, jest przestrzeganie tzw. standardów zawodowych. Jest to zbiór zasad, którymi musi kierować się zarządca nieruchomości, w swojej działalności zawodowej.
Podstawowe cele zarządzania nieruchomościami [edytuj]

Podstawowe cele zarządzania nieruchomościami to:

    * utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
    * uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Relacja właściciel – zarządca

Zarządzanie nieruchomości jest działalnością zawodową prowadzoną na rzecz osób trzecich. zarządca odpowiada często za olbrzymi majątek, jakimi są nieruchomości lub generowane przez te nieruchomości dochody. Wszelkie inwestowanie w nieruchomość jest możliwe za zgodą właściciela.

Zarządca nieruchomości zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Osoba na rzecz, której prowadzone jest zarządzanie nieruchomością, w przypadku powstania szkód związanych z tą działalnością, może dochodzić swych roszczeń także poprzez to ubezpieczenie.

Zarządzanie określoną nieruchomością odbywa się na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością.

Aspekty zarządzenia nieruchomościami

Do podstawowych aspektów zarządzania nieruchomościami należą:

    * zarządzanie operacyjne
    * zarządzanie strategiczne
          o planowanie ekonomiczno-finansowe
          o planowanie techniczno-budowlane

Cele właściciela

Cele właściciela nieruchomości określają stosowaną strategię osiągnięcia wyznaczonego celu:

    * cele finansowe : preferowane przez właściciela oczekującego dochodów z nieruchomości, właściciel w tym przypadku sam nie korzysta z nieruchomości lub korzysta w niewielkim, ograniczonym zakresie,
    * cele utylitarne (użytkowe) : preferowane przez właściciela korzystającego z nieruchomości, który oczekuje spełnienia określonej funkcji użytkowej,
    * cele społeczno-gospodarcze : preferowane przez właściciela publicznego.

Wymienione wyżej cele często występują łącznie, a jeden z nich jest dominujący.

Podejścia

W zarządzaniu nieruchomościami można wyróżnić kilka podejść, w tym m.in.:

    * obiektowe : to podejście skierowane na nieruchomość i jej administrowanie
    * kapitałowe : traktujące nieruchomości jako lokatę kapitału,
    * sektorowe : kreowane przez odpowiednie regulacje prawne,
    * proaktywne : uwzględniające planowanie wyprzedzające trendy rynku nieruchomości,
    * dostosowawcze : uwzględniające już zaistniałe zmiany rynku nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami bez licencji

Istnieją przypadki, w których dopuszczalne jest zarządzanie nieruchomościami bez licencji:

    * zarządzanie własną nieruchomością,
    * zarządzanie nieruchomością przez niektóre instytucje:
          o Agencję Nieruchomości Rolnych,
          o Wojskową Agencję Mieszkaniową,
          o Agencję Mienia Wojskowego,
          o Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad,
    * zarządzanie nieruchomością przez wybrany na podstawie ustawy o własności lokali zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Poza powyższymi przypadkami prowadzenie działalności zawodowej związanej z zarządzaniem nieruchomościami bez licencji jest niedopuszczalne wg polskiego prawa.


Interdyscyplinarny charakter zarządzenia nieruchomościam

Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Do prawidłowego prowadzenia działalności w tym zakresie niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin:

    * prawa
          o gospodarki nieruchomościami,
          o cywilnego,
          o postępowania administracyjnego,
          o budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego
          o finansowego,
          o i innych,
    * zarządzania,
    * rachunkowości i finansów,
    * ekonomii,
    * budownictwa (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne i inne),
    * gospodarki przestrzennej (planowania i zagospodarowania przestrzennego),
    * ubezpieczeń,
    * i wiele innych.

Ponadto specyfika pewnych nieruchomości narzuca konieczność, oprócz podstawowej znajomości wyżej wymienionych dziedzin, także szczegółowej znajomości określonych zagadnień, np.:

    * zagadnień ochrony zabytków,
    * zagadnień za zakresu prawa wodnego,
    * i wiele innych.

 

źródło: wikipedia.pl
Tekst udostępniany na licencji Creative CommonsDodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login