rozmiar czcionki A A A
czytano 21565 razy

Administracja zespolona


Administracja zespolona jest elementem rządowej administracji terenowej. Chodzi o powiązanie organizacyjne organów tej administracji wyróżnionych przedmiotem działania, należących do różnych działów administracji rządowej (nazwanych w ustawie o administracji rządowej w województwie kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży, np. komendant wojewódzki straży pożarnej, wojewódzki lekarz weterynarii, kurator oświaty, itd.), pod kierownictwem jednego organu o kompetencji ogólnej-wojewody w celu redukcji kosztów administracji, lepszej koordynacji działań i unikania dublowania kompetencji. Przeciwieństwo zasady resortowości. W ramach zespolenia wojewoda jest uprawniony m.in. do powoływania kierowników służb, inspekcji i straży (wyjątki w przypadku komendantów wojewódzkich policji-wymóg opinii wojewody i straży pożarnej-wymóg zgody), do zatwierdzania regulaminów tych jednostek, tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych stanowiących ich aparat pomocniczy.

Co do zasady organy te winny być skupione w jednym urzędzie wojewódzkim i dysponować wspólnym budżetem, ale w praktyce zasada ta doznaje znaczących wyjątków, np. w przypadku policji.

Organy rządowej administracji zespolonej:

    * Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
    * Komendant Wojewódzki Policji;
    * Kurator Oświaty;
    * Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
    * Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
    * Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
    * Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii;
    * Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
    * Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
    * Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
    * Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci wojewódzkich komend, inspektoratów, oddziałów i kuratoriów.

 

źródło: wikipedia.pl
Tekst udostępniany na licencji Creative CommonsDodaj swój komentarz

administracja

Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login