Przejdź na nasz aktualny portal: www.Mindly.pl


 

 

najczęściej czytane
administracja - różne
Subskrypcja nowości

Jeśli chcesz być informowany o nowościach w serwisie, dopisz tutaj swój adres e-mail.


Ekonomia

Ekonomia jest nauką zajmującą się badaniem zachowania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany czy konsumpcji. Ekonomia jest nauką badającą  w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje się o tym co i dla kogo wytwarzać. Istota ekonomii : ograniczone zasoby, nieograniczone potrzeby.
RZADKOŚĆ: luka między ogólną sumą dóbr i usług, których ludzie potrzebują dla zaspokojenia różnych potrzeb a możliwością wytwarzania.
ALOKACJA: rozkład (rozdysponowanie) środków między konkurencją .
PRODUKCJA: działalność ludzka polegająca na wytwarzaniu różnych środków niezbędnych do zaspokajania  potrzeb ludzkich. Otrzymane na skutek takiej działalności dobra to produkty.

ekonomia podstawowe pojecia

podaż a cena i czas

W przeciwieństwie do popytu, który może na zmianę ceny reagować natychmiast, reakcja podaży wymaga czasu. Wyróżniamy trzy sytuacje:
1.okres ultra krótki podaż jest stała S w takiej sytuacji cena jest funkcją popytu
2.okres krótki dostosowanie podaży w ramach istniejącego potencjału wytwórczego (wykorzystywanie zapasów, rezerw produkcyjnych)
3. długi okres pozostałe...

podaz a cena

popyt potencjalny

Pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami i dochodowymi. W przypadku poprawy sytuacji dochodowej może się przekształcić w popyt efektywny. Popyt na dany towar jest funkcja wielu zmiennych:
-poziomu ceny danego dobra
-wysokości realnych dochodów
-poziomu cen dóbr substytucyjnych
-poziomu cen dóbr komplementarnych
-oczekiwanie zmian cen i dochodów
-indywidualne preferencje konsumenta

popyt potencjalny

Prawoznawstwo

To nauka o państwie i prawie o poglądach na państwo i prawo, ewolucji tych poglądów. Nauka zestaw twierdzeń i poglądów o otaczającej nas rzeczywistości, sposobach jej poznawania, praktycznego wykorzystania przez człowieka. Nauka formuje twierdzenia prawdziwe, prawdopodobne, bądź twierdzenia, które uznaje się za prawdziwe. Twierdzenie musi być wyjaśnione i umotywowane by można było powiedzieć, że nosi cechę prawdziwości. Wyróżniamy nauki przyrodnicze (przyroda ożywiona i nieożywiona), i humanistyczne (zajmują się społeczeństwem, prawem, kulturą, obyczajami,  przeszłością, relacjami międzyludzkimi, i niespołecznymi , religią, nauki prawne).

Prawoznawstwo

 

Nauki pomocnicze

KRYMINOLOGIA- nauka o społecznych przejawach przestępczości . Odpowiada nam na pytania dlaczego popełniono przestępstwo?,  co skłoniło dana osobę do popełnienia przestępstwa, bada się sytuacje społeczną rodzinną,  zawodową i wyciąga wnioski ogólniejsze poprzez porównanie do innych osób, które popełniły przestępstwo.
KRYMINALISTYKA- ta nauka zajmuje się sposobami i metodami popełniania przestępstw, wykrywania przestępstw. Odpowiada na pytanie jak popełniono przestępstwo.

Nauki pomocnicze

Cele zadania i funkcje państwa

Każde państwo zmierza do realizacji określonych celów. Zależy to od tego kto sprawuje władzę i jakie ma poglądy. Celem  państwa jest osiągnięcie określonego przez aktualnie sprawujących władzę stanu rzeczy. Ten stan rzeczy ma być dziełem państwa. Cele zadania i funkcje państwa mogą być postrzegane inaczej przez obywateli. Może to znaleźć ujście w poparciu dla danej partii lub braku poparcia. Funkcje państwa to całokształt jego działalności w określonej sferze życia społecznego w danym...

funkcje panstwa

Administracja

Administracja (łac. administrare - być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare - służyć), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Jako system, administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji.

Źródeł administracji, pojmowanej jako zarząd państwem, należy szukać w starożytnych despotiach wschodnich (Egipt, Persja). Jednakże nie można zapominać o innych regionach świata, w których w starożytności istniały państwa, które posiadały własny zarząd. Wśród nich można przecież wymienić Majów, Azteków, Tolteków, Inków w Ameryce; Chińczyków oraz chociażby Hetytów, Żydów na Bliskim Wschodzie. Każde przecież państwo posiadało jakiś (bardziej lub mniej sprawny) zarząd. Cechy i zadania wymienione powyżej spełniały także systemy urzędnicze starożytnego Rzymu, Bizancjum, XII - wiecznego Królestwa Sycylii oraz - o czym nie należy zapominać - państwa krzyżackiego. W średniowieczu ważną rolę w procesie administracyjnym spełniał Kościół, pod którego opieką znajdowało się częściowo szkolnictwo, szpitale, przytułki.

Adminnistracja

Zarządzanie

Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Zarzadzanie

Struktura administracji

Aby ułatwić znalezienie - i zrozumienie - informacji na temat administracji rządowej w Polsce, poniżej przedstawiono podstawowe pojęcia i kategorie prawne oraz typy jednostek sektora publicznego, z jakich składa się administracja rządowa w Polsce. Struktura jednostek organizacyjnych wykonujących zadania administracji rządowej na szczeblu centralnym nie jest przejrzysta, a cechy wyróżniające określone jednostki nie są wyraźnie sprecyzowane. Powoduje to trudności w klasyfikowaniu podmiotów wykonujących te zadania, zwłaszcza
w przypadku podmiotów ze sfery prawa prywatnego powoływanych ustawą do wykonywania określonych zadań publicznych.

Struktura administracji

Historia administracji

W nawiązaniu do Huberta Izdebskiego można stwierdzić, iż jest to dziedzina nauki administracji, która opisuje istniejący dawniej stan administracji publicznej, jej organizację (szczególnie centralną i terytorialną) i środki działania, jak również przyjęty system wartości i istniejący system prawny, ze zwróceniem uwagi na założone cele, faktycznie realizowane zadania, a także skutki działalności administracyjnej, bez pomijania otoczki społeczno - gospodarczo - polityczno - kulturalnej i stosunków narodowościowych.

Historia administracji

Wszelkie prawa zastrzeżone © Soluma | Wortale tematyczne | mapa witryny | login